Salgs/ leverings betingelser - NT Traadvare

Go to content
Nedlasting av vår salgs og leverings vilkår som PDF

Tilbud

Våre tilbud er frittblivende såfremt ikke annet er anført.

De i tilbud anførte kvantiteter må utelukkende betraktes som veiledende og uforbindende. Debitering skjer i henhold til faktisk leverte mengder. Ordrebekreftelsen gjelder hvis ikke annet er avtalt, med forbehold for kurs-, toll-, pris- og avgiftsendringer. Kursforbeholdet er basert på tilbudsdagens kursnivå, hvis ikke det refereres til spesiell basiskurs i tilbudet.

De anførte priser er ekskl. moms, avgifter og emballasje.

Forsendelse

Forsendelse skjer, såfremt ikke annet er avtalt, for kjøperens regning og risiko ab fabrik Middelfart.

Levering

Opplyste leveringstider overholdes, så vidt det er oss muligt, men vi påtar os intet ansvar for følgene av en eventuell forsinkelse. Kjøper kan ikke gjøre krav på erstatning av noen art, herunder for driftstap, økte transport- og leveringsomkostninger eller lignende, uansett grunnen til forsinkelsen. I tilfelle av streik, lockout, importrestriksjoner, annen force majeure eller driftshindringer hos våre leverandører eller andre forhold, som vi ikke er herre over, suspenderes vår leveringstid med et tidsrum svarende til varigheten av den pågjeldende hindring.

Såfremt de her nevnte hindringer for en ordres effektuering enten slett ikke eller kun under uforholdsmessigt store omkostninger kan avhjelpes, forbeholder selger seg rett til å annullere ordren.

Betaling

Betalingsbetingelsene er etter avtale fra fakturadato og uten fradrag av kontantrabatt.
Skjer betalingen ikke rettidig, er vi berettigede til å beregne oss et rentetillegg, svarende til 6% over den til enhver tid gjeldende diskonto.

Reklamasjoner og selgers ansvar

Reklamasjon over leverte varer kan kun gjøres gjeldende, hvis reklamasjonen skjer snarest mulig etter at varen er mottatt. Det må ikke foretas noe med den vare det reklameres over uten avtale med oss.
Reklamasjoner berettiger ikke til ophevelse, erstatning eller forholdsmessig avslag eller tilbakeholdelse av betaling for varerne.

Vårt ansvar - herunder produktansvar - er, uansett om eventuelle feil kan tilskrives oss, begrenset til utbedring av eventuelle mangler eller til omlevering av varen uten beregning. Vårt ansvar omfatter kun feil som vitterlig kan føres tilbake til vår leveranse. Omkostninger ved feilens konstatering, eventuell demontasje, forsendelse og reinstallering er ikke innbefattet i ansvaret, men påhviler kunden. Vårt ansvar omfatter ingensinde ansvar for driftstap, tidstap, avancetap eller annet innirekte tap. Ved forarbeidning av kundemateriale forbeholder vi oss rett til en almindelig spildprosent.
               
Vi gjør særlig oppmerksom på, at vår plikt til å utbedre mangler eller foreta omlevering ikke omfatter:
a) Skader opstått under transporten, hvor vi ikke stod for transport.
b) Korrosionsskader.
c) Skader forvoldt ved feil anvendelse.
d) Skader forvoldt ved uriktig behandling.
e) Skader som skyldes usedvanlige driftstilstander.

For personskade, som er en følge af mangler eller feil ved leverte produkter og/eller ytelser (produktansvar), hefter vi for direkte tap i det omfang ansvaret etter det almindelige rettsregler kan pålegges oss.

For retting og klipping av tråd gjelder særlige tilleggsbetingelser, som vedlegges tilbud om utførelse av nevnte oppgaver, og som kunden oppfordres til å sette seg inn i.

Et eventuelt søksmål avgøres ved vårt hjemting. Eventuelle tvister avgjøres etter dansk rett.

Back to content