Betingelser - NT Traadvarer ApS

Gå til indhold
Download vores betingelser som PDF.
 

Tilbud

Vore tilbud er fritblivende såfremt intet andet er anført.

De i tilbud anførte kvantiteter må udelukkende betragtes som vejledende og uforbindende. Debitering sker I henhold til faktisk leverede mængder. Ordrebekræftelsen gælder, hvis intet andet er aftalt, med forbehold for kurs-, told-, pris- og afgiftsændringer. Kursforbeholdet er baseret på tilbudsdagens kursniveau, medmindre der er refereret til speciel basiskurs i tilbuddet.

De anførte priser er ekskl. moms, afgifter og emballage.

Emballage

Emballage debiteres til kostpris og tages kun retur efter aftale til angivne beløb ved fragtfri returnering inden 30 dage i brugbar stand.

Forsendelse

Forsendelse sker, såfremt ikke andet er aftalt, for køberens regning og risiko ab fabrik Middelfart.

Levering

Opgivne leveringstider overholdes, så vidt det er os muligt, men vi påtager os intet ansvar for følgerne af en eventuel forsinkelse. Køber kan ikke gøre krav på erstatning af nogen art, herunder for driftstab, forøgede transport- og leveringsomkostninger eller lignende, uanset grunden til forsinkelsen. I tilfælde af strejke, lockout, importrestriktioner, anden force majeure eller driftshindringer hos vore leverandører eller andre forhold, hvorover vi ikke er herre, suspenderes vor leveringstid med et tidsrum svarende til varigheden af den pågældende hindring.

Såfremt de her nævnte hindringer for en ordres effektuering enten slet ikke eller kun under uforholdsmæssigt store omkostninger kan afhjælpes, forbeholder sælger sig ret til at annullere ordren.

Betaling

Betalingsbetingelserne er efter aftale fra fakturadato og uden fradrag af kontantrabat.
Sker betalingen ikke rettidigt, er vi berettigede til at beregne os et rentetillæg, svarende til 6% over den til enhver tid gældende diskonto.

Reklamation

·

Reklamation over leverede varer kan kun gøres gældende, hvis reklamationen sker snarest muligt efter, at varen er modtaget. Der må ikke foretages noget med den vare, der reklameres over, uden aftale med os.

  • Reklamationer berettiger ikke til ophævelse, erstatning eller forholdsmæssigt afslag eller tilbageholdelse af betaling for varerne.

  • Vort ansvar - herunder produktansvar - er, uanset om eventuelle fejl kan tilskrives os, begrænset til udbedring af eventuelle mangler eller til omlevering af varen uden beregning. Vort ansvar omfatter kun fejl, der vitterlig kan føres tilbage til vor leverance. Omkostninger ved fejlens konstatering, eventuel demontage, forsendelse og reinstallering er ikke indbefattet i ansvaret, men påhviler kunden. Vort ansvar omfatter ingensinde ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab. Ved forarbejdning af kundemateriale forbeholder vi os ret til en almindelig spildprocent.

               
    Vi gør særligt opmærksom på, at vor pligt til at udbedre mangler eller foretage omlevering ikke omfatter:
    a) Skader opstået under transporten, hvor transport ikke forestås af os.
    b) Korrosionsskader.
    c) Skader forvoldt ved forkert anvendelse.
    d) Skader forvoldt ved urigtig behandling.
    e) Skader der skyldes usædvanlige driftstilstande.

  • For personskade, der er en følge af mangler eller fejl ved leverede produkter og/eller ydelser (produktansvar), hæfter vi for direkte tab i det omfang, ansvaret efter almindelige retsregler kan pålægges os.

  • For så vidt angår leverancer til byggeri i Danmark henvises til bestemmelserne i byggeleveranceklausulen.

  • For retning og klipning af tråd gælder særlige tillægsbetingelser, der vedlægges tilbud om udførelse af nævnte opgaver, og som kunden opfordres til at sætte sig ind i.

  • Et eventuelt søgsmål afgøres ved vort hjemting. Eventuelle tvister afgøres efter dansk ret.

Tilbage til indhold